Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY (Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 11/18)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 11/18)

Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2018.577 j.t.)


ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Planowana liczba osób do przyjęcia – 6 etatów.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.460,00 zł brutto miesięcznie.
        
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • wysyłanie wezwań i zawiadomień w postępowaniu wykonawczym;
 • zakładanie i prowadzenie akt wykonawczych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym umiejętność biegłego pisania);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;

Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
na czas określony w celu zastępstwa).

 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu KD.S - 111 - 11/18)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. do:

Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102

bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 11/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 12 grudnia 2018 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).                                                    

 
Inne informacje:

         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
z siedzibą w Krakowie adres: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7.

 
         2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie jest Pan Michał Skupieński.
e-mail: iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl

       3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
   • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
    z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
    w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.   
4.Kategorie odbiorców:
   • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
   • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
   • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
6.Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.


Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie

Agnieszka Ochońska


 
powrot
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-11-29
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-11-29 13:46
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-11-29 13:50
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.