XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY. (Sygnatura konkursu KD.S - 111 – 3/17)
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY.
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 – 3/17)
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2017.246 j.t. z późń. zm. )
 
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie na stanowisko stażysty  w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 2.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.400 zł brutto miesięcznie.
 
 
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 5. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 8. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
zastępstwo).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 3/17”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 28 listopada 2017 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).
                                                                                 
 
 
 
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922. j.t.) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków,
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2016.1666 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z  dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.)w zakresie określonym w wymienionych przepisach.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
 
Agnieszka Ochońska

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Plik doc 13.61 KB
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2017-11-07
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-07 12:17
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-07 12:19