Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Uchwała nr 1
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty
(sygn. konkursu Kd.S. 111 – 11/18)
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
 1. Baranowska Marta
 2. Buczak Klaudia
 3. Chmiest Klaudia
 4. Chytrowska Agnieszka
 5. Czyżowska Katarzyna
 6. Dachowska Monika
 7. Darowski Michał
 8. Goc Barbara
 9. Hadała Monika
 10. Kamiński Patryk
 11. Kapcia Karolina
 12.  Kowlaczyk Elżbieta
 13. Krowicka Aleksandra
 14.  Liszka Marta
 15. Łachman Karolina
 16. Materkowska Anna
 17. Migdał-Ast Joanna
 18. Musiał Klaudia
 19. Niezabitowski Maciej
 20. Nowak Paula
 21. Pachacz Paweł
 22. Polak Agnieszka
 23.  Raźny Aneta
 24. Sapińska-Musiał Karolina
 25. Skubis Natalia
 26. Szymanek Jolanta Teresa
 27. Śliwowska Malwina
 28. Świerk Magdalena
 29. Troska Katarzyna
 30. Tryańska Magdalena
 31. Turcza Ilona
 32. Turlej Aneta
 33. Turlej Bożena
 34. Zabawa Mateusz
 35. Zym Sabina
 36. Żbik Barbara

 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia drugiego etapu na dzień 20 grudnia 2018 r.
w sali B – 103 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków o godzinie 9:00.

 
 
Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłKatarzyna Cyganik2018-12-12
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-12-12 15:28
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-12-12 15:29
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 11/18)

Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2018.577 j.t.)


ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Planowana liczba osób do przyjęcia – 6 etatów.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.460,00 zł brutto miesięcznie.
        
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • wysyłanie wezwań i zawiadomień w postępowaniu wykonawczym;
 • zakładanie i prowadzenie akt wykonawczych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym umiejętność biegłego pisania);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;

Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
na czas określony w celu zastępstwa).

 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu KD.S - 111 - 11/18)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. do:

Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102

bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 11/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 12 grudnia 2018 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).                                                    

 
Inne informacje:

         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.


         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
z siedzibą w Krakowie adres: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7.

 
         2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie jest Pan Michał Skupieński.
e-mail: iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl

       3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
   • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
   • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
    z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
    w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.   
4.Kategorie odbiorców:
   • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
   • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
   • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
6.Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.


Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie

Agnieszka Ochońska


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-11-29
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-11-29 13:46
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-11-29 13:50
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
SYGN. KONKURSU KD.S-111-9/18
Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stażysty w tut. Sądzie wybrała do zatrudnienia:
 
 1. Katarzyna Kluz

Jednocześnie na podstawie art. 3b § 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018.577 j.t.) komisja konkursowa podjęła decyzję o utworzeniu rezerwowej listy kandydatów:
 
 1. Aneta Pelc
 2. Gabriela Kubowicz
 3. Maria Święcka
 4. Teresa Brus
 5. Alicja Dyksa
Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  
      Agnieszka Ochońska


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-10-26
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-03-19 14:44
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-10-26 15:06
Uchwała nr 2
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysta (sygn. konkursu KD.S.111-9/18)


Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  16 października 2018 r. po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
 1. Katarzyna Kluz
 
 1. Gabriela Kubowicz   
 
 1. Aneta Pelc
 
 1. Teresa Brus   
 
 1. Alicja Dyksa
 
 1. Maria Święcka


Komisja ustaliła termin przeprowadzenia trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień  25 października 2018 r. na godz. 10.00. Miejscem przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków pok. 709.


Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłEwa Druciarek2018-10-16
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-10-16 15:04

Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty (sygn. konkursu Kd.S.111-9/18)

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
 1. Anna Wojewoda
 2. Katarzyna Kluz
 3. Aneta Raźny
 4. Maria Święcka
 5. Aneta Pelc
 6. Alicja Dyksa
 7. Gabriela Kubowicz
 8. Teresa Brus


Komisja ustaliła termin przeprowadzenia drugiego etapu na dzień 16 października 2018 r. o godz. 10:00, w pokoju 712, ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłEwa Druciarek2018-10-04
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-10-04 14:44
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 9/18)
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2018.577 j.t.)
 
ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia – 1 etat.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.460,00 zł brutto miesięcznie.
        
 
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • wysyłanie wezwań i zawiadomień w postępowaniu wykonawczym;
 • zakładanie i prowadzenie akt wykonawczych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym umiejętność biegłego pisania);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
na czas określony w celu zastępstwa).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu KD.S - 111 - 9/18)
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 28 września 2018 r. do:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 9/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 4 października 2018 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).                                                      
 
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
z siedzibą w Krakowie adres: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7.
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie jest Pan Michał Skupieński.
e-mail: iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl
3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.   
4.Kategorie odbiorców:
 • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
6.Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
 
Agnieszka Ochońska
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-09-14
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-09-14 11:54
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-09-17 09:38
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.