Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
WYNIKI
z przebiegu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
(sygn. konkursu KD.S - 111 – 10/18)
 
W związku z przeprowadzonym konkursem na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie poniżej przedstawiam wykaz kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowiska asystenta sędziego wraz z sumarycznym wynikiem punktowym oraz wykaz kandydatów zakwalifikowanych na rezerwową listę wraz z sumarycznym wynikiem punktowym.
 
Kandydaci zakwalifikowani do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego:
 
L.p.
 
Imię i nazwisko Sumaryczna liczba punktów
1.
 
Karolina Zbróg 44
2. Ewelina Główczyk
 
42


Lista rezerwowa kandydatów:
L.p.
 
Imię i nazwisko Sumaryczna liczba punktów
1.
 
Joanna Bielawska 41
2. Ryszard Gaj 40
 
Lista rezerwowa jest ważna do momentu zakończenia konkursu, czyli do chwili zatrudnienia na stanowisko asystenta sędziego w tut. Sądzie dwóch osób, wyłonionych
w niniejszej procedurze konkursowej. 
 
Prezes
Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

SSR Piotr Skrzyszowski

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-11-16
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-11-16 12:50
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-11-16 12:59
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks 012 619 56 29
Kraków, dn. 14 listopada 2018 r.
 
Informacja o zmianie godziny rozpoczęcia III etapu konkursu na stanowisko
asystenta sędziego (sygn. KD.S.111-10/18)        Uprzejmie informuję, iż zmianie uległa godzina rozpoczęcia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w dniu 16 listopada 2018 r.
        W związku z powyższym trzeci etap konkursu rozpocznie się
16 listopada 2018 r. o godzinie 10:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pokój B-21.

 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-11-14
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-11-14 14:27
Kraków, dn. 7 listopada 2018 r.


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego (sygn. KD.S.111-10/18) w kolejności alfabetycznej

 
 1. Bielawska Joanna
 2. Gaj Ryszard
 3. Główczyk Ewelina
 4. Zbróg Karolina


        Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, pokój B-21
o godz. 10.00.
Przewodniczący Komisji Konkursowej                                Członkowie Komisji Konkursowej
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-11-07
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-11-07 15:00
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-11-07 15:00
Uzupełniająca lista kandydatów dopuszczonych do konkursu o sygn. KD. S - 111 – 10/18 na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (w kolejności alfabetycznej)

W związku z wpłynięciem do tut. Sądu zgłoszenia kandydata złożonego za pośrednictwem placówki operatora pocztowego w wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie terminie tj.
do dnia 15 października 2018 r. do konkursu została dopuszczona:
 1. Pani Paulina Dul

Konkurs (drugi etap) odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
Prosimy, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu
6 listopada 2018 r. we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. Ze względu na dużą liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji).Członkowie Komisji Konkursowej                                    Przewodniczący Komisji
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłDariusz Stachurski - SSR2018-10-25
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-10-25 15:01
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-10-25 15:02
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu o sygn. KD. S - 111 – 10/18 na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie (w kolejności alfabetycznej)

 
 1. Anna Dutka
 2. Anna Sierkowska
 3. Anna Woźniczko
 4. Beata Grzegorczyk-Skóra
 5. Daniel Fornal
 6. Dorota Zdebska
 7. Edyta Kogut
 8. Ewelina Główczyk
 9. Ireneusz Chabrzyk
 10. Joanna Bargieł
 11. Joanna Bielawska
 12. Joanna Sowicka
 13. Karolina Zbróg
 14. Marcin Gregorski
 15. Mateusz Skowronek
 16. Patrycja Grzesik
 17. Paweł Smolec
 18. Paweł Syroka
 19. Ryszard Gaj
 20. Sylwia Susz
 21. Szymon Piaszczyk
 22. Tomasz Koza

Konkurs (drugi etap) odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
                Prosimy, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu
6 listopada 2018 r. we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. Ze względu na dużą liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji).Członkowie Komisji Konkursowej                                        Przewodniczący Komisji Konkursowej

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłDariusz Stachurski - SSR2018-10-22
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-10-22 20:23
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-10-22 20:24
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 10/18)
 
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW
 
Liczba stanowisk:  1,5 etatu.
Termin konkursu: pierwszy etap konkursu –  22 październik 2018 r.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie sala 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.

 
       Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018. 23 j.t. z późn.zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.          
Termin składania ofert:
       Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. – bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (pokój B – 102) lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
       Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 - 10/18. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania w przesyłce w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys (tzn. sporządzony odręcznym pismem a nie w formie wydruku komputerowego) i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wg. załączonego wzoru);
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (wg. załączonego wzoru);
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg. załączonego wzoru);
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 października 2018 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów. W tym dniu podana zostanie również data i miejsce oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jej terminu.
 
Inne informacje:
 
 
          Z uwagi na stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r. w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, że w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów.
 
 
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
z siedzibą w Krakowie: adres 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl
 3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4.Kategorie odbiorców
 • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
6.Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
 
 
Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
 
SSR Piotr Skrzyszowski
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-09-18
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-09-18 14:33
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-09-18 15:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.