Numer postępowania: 1/PN/2016/S Postępowanie na : kompleksową obsługę serwisową drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków". Numer ogłoszenia: 125195 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016

ZMIANY:
2016-07-22 13:29:56: Dodano wynik do przetargu
2016-07-12 17:03:38: Dodano plik Pytania - odpowiedzi 1-8 do post. 1-PN-2016 wszyscy wykonawcy.pdf
Więcej >>>
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zał. 1 . wykaz drukarek_do SIWZ_1-PN-2016-S.xlsx
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_8_do_siwz_-_wzor umowy_1-PN-2016.docx
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy_1-PN-2016.docx
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_6_do_siwz_-_formularz cenowy_ 1-PN-2016.docx
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_5_do_siwz_nr_-__wykaz zamowien_z_ pt.VI.A-9_SIWZ_ 1-PN-2016.doc
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_VI.A-3_SIWZ_dla_os_b_fizycznych_ 1-PN-2016.doc
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_VI.A-2_SIWZ_ 1-PN-2016.doc
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia 1-PN-2016-S 07.07.2016.pdf
2016-07-07 17:33:26: Dodano plik Zal_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt.VI.A-1_SIWZ_ 1-PN-2016.doc
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http: //krakow-sr.sr.gov.pl

Kraków: Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, obejmująca przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.
Numer ogłoszenia: 125195 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 56 10, faks 12 619 50 40.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http: //krakow-sr.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, obejmująca przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, obejmująca przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków. 2.Szczegółowe zestawienie drukarek, których dotyczy niniejsze postępowanie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Szacunkowa ilość wydruków w poszczególnych formatach wraz z opisem została zawarta w załączniku nr 6 - formularz cenowy- do SIWZ. 4.Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych z częstotliwością dwa razy w ciągu trwania umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a w szczególności: -całkowity demontaż drukarki, -dokonywanie sprawdzenia drukarki pod względem uszkodzeń mechanicznych, -ocenę (ekspertyzę) stanu technicznego urządzeń, -odkurzanie drukarki z wszelkich nieczystości (toner, pył z papieru i kurz), -oczyszczenie układu skanowania drukarki mającego bezpośredni wpływ na jakość wydruku, -oczyszczenie układu napędowego drukarki, -oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy oraz grzewczy), -oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia), -smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, -wymianę uszkodzonych części, -montaż oczyszczonych elementów, -sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów drukarki, -oczyszczenie obudowy drukarki, -wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi z tym, że kopie testowe wykonane podczas przedmiotowego testowania będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych wydruków, -wystawienie szczegółowej -karty serwisowej-, będącej jednocześnie kartą gwarancyjną, b)naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w tym dostawę i wymianę części zamiennych, c)dostawę i wymianę tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych, d)dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego poszczególnych jednostek, e)wykonanie regulacji urządzeń w celu wykonania kopii należytej (dobrej) jakości, f)czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż czas wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym, liczony od momentu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy do godz.12.00. Jeżeli powiadomienie nastąpi po godz.12.00 Wykonawca przystąpi do realizacji następnego dnia roboczego do godz.12.00, przy czym Zamawiający informuje, że czas reakcji serwisowej winien wynieść maksymalnie 6 godzin. g)czas naprawy nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do jej wykonywania. h)dostarczenie urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy lub wyższej w przypadku usterki niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego (przy czym zgodność musi być zachowana w minimum następujących kryteriach: możliwość instalacji sterowników na komputerach Zamawiającego, prędkość wydruku, możliwość drukowania na kopertach, liczba stron wydrukowanych w ciągu minuty itd.) i)odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych . 5.Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę części zamienne i materiały eksploatacyjne były najwyższej jakości i wolne od wad, a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji producenta urządzenia, ani też uszkodzeń i awarii eksploatowanego sprzętu. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. 6.Na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 12 miesięcznej. 7.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia drukarki, powstałe z jego winy w czasie wykonywania napraw i innych czynności serwisowych oraz za dostarczone i wymienione części i materiały eksploatacyjne niezbędne do sprawnego działania urządzenia, w sposób zapewniający ciągłość jego pracy. 8.Czynności serwisowe realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w miejscu użytkowania drukarki, w dni robocze i w godzinach urzędowania Zamawiającego. Wykaz lokalizacji: - ul. Przy Rondzie 7, Kraków - ul. Przy Rondzie 6, Kraków - ul. Mogilska 17, Kraków - ul. Kordylewskiego 11, Kraków (wszystkie budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie) 9.W razie konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, przed przetransportowaniem urządzenia do jego siedziby, konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na wykonanie usługi oraz dokumentu (protokołu) zezwalającego na jego wywóz, z wyszczególnieniem: typu drukarki, nr fabrycznego, nr inwentarzowego, oraz przebiegu . W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy, w momencie odbierania urządzenia od Zamawiającego. 10.W przypadku niemożności dokonania naprawy urządzenia - niezależnego od Wykonawcy (brak możliwości pozyskania części - zaniechanie produkcji, urządzenie niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zużycie, itp. ) Wykonawca przedstawi ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego danego urządzenia celem wycofania sprzętu z eksploatacji. 11.Prowadzenie i potwierdzenie miesięcznej ewidencji ilości wykonanych wydruków w poszczególnych formatach dokonywane będzie w oparciu o system zliczania wydruków funkcjonujący u Zamawiającego. 12.Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 503 130 00-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych 503 230 00-5 naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 301 251 10-5 tonery do drukarek laserowych/faksów 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oraz asortymentu drukarek (poprzez zmniejszenie lub zwiększenie) a także zmianę ich lokalizacji w przypadku zmian organizacyjnych. Zmiana taka nie będzie miała znaczenia dla sposobu obliczania wynagrodzenia. 14. Zamawiający zastrzega możliwość wymiany zużytego sprzętu na nowy poprzez wycofanie starego urządzenia z eksploatacji i zastąpienie go nowym, bez wpływu na cenę oraz pozostałe warunki określone w SIWZ oraz wzorze umowy..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.31.30.00-2, 30.12.51.10-5, 50.32.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00-100). Wadium może być wniesione: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014r., poz. 1804 z późn. zm.). 2. Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto BGK Oddział Kraków 80 1130 1017 0021 1001 1290 0004 z dopiskiem -Wadium - postępowanie nr 1PN2016S-. 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na ww rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.45 ust.6 pkt. 2-5, winny one zawierać w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej -poręczanej- kwoty wadium, termin ważności gwarancji-poręczenia- oraz zobowiązanie gwaranta -poręczyciela- do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego. 5. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy PZP w art. 46 ust. 4a i 5. 6. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. 7. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. 8. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wymienionego w pkt VI .A-1 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się usługi kompleksowej obsługi drukarek lub kserokopiarek i wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji ww wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, zawierającego główne usługi wskazane przez Wykonawcę jednakże w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie). Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dowodów potwierdzających, że każda z usług wskazanych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wymienionego w pkt VI.A-1 SIWZ. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww okresie, 2) zamówienia zakończone w ww okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww okresie. Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca do upływu terminu składania ofert wykonał przedmiotową usługę przez okres minimum 6 miesięcy
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). wymienionego w pkt VI.A-1 SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). wymienionego w pkt VI.A-1 SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). wymienionego w pkt VI.A-1 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Czas reakcji serwisowej - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http: //krakow-sr.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http: //krakow-sr.sr.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Przy Rondzie7, 31-547, Kraków pok. B-139.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 09:00, miejsce: w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 , pokój nr B-110, I piętro , pawilon B.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Data składania ofert:
2016-07-15 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2016-07-15 09:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłJózefczyk Tadeusz 2016-07-07 15:31:00
PublikującyTomasz Błaut 2016-07-07 17:31:54
Modyfikował(a) Tomasz Błaut 2016-07-22 13:29:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zal_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt.VI.A-1_SIWZ_ 1-PN-2016 27.50 KbPlik doc
2. Zal_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_VI.A-2_SIWZ_ 1-PN-2016 31.00 KbPlik doc
3. Zal_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_VI.A-3_SIWZ_dla_os_b_fizycznych_ 1-PN-2016 30.50 KbPlik doc
4. Zal_nr_5_do_siwz_nr_-__wykaz zamowien_z_ pt.VI.A-9_SIWZ_ 1-PN-2016 36.00 KbPlik doc
5. Zal_nr_6_do_siwz_-_formularz cenowy_ 1-PN-2016. 21.47 KbPlik doc
6. Zal_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy_1-PN-2016. 29.93 KbPlik doc
7. Zal_nr_8_do_siwz_-_wzor umowy_1-PN-2016. 37.18 KbPlik doc
8. Zał. 1 . wykaz drukarek_do SIWZ_1-PN-2016-S 1.12 MBPlik xls
9. Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia 1-PN-2016-S 07.07.2016 610.21 KbPlik pdf
10. Pytania - odpowiedzi 1-8 do post. 1-PN-2016 wszyscy wykonawcy 222.29 KbPlik pdf

Rejestr zmian