Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Przetarg na kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.

ZMIANY:
2013-07-23 12:52:10: Dodano plik pytania odpowiedzi.pdf
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_8_do_siwz_-_wzór umowy.pdf
Więcej >>>
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_6_do_siwz_-_formularz cenowy.docx
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_5_do_siwz_nr_-__wykaz zamowien.doc
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_vi-3siwz_dla_os_b_fizycznych.doc
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_vi-2siwz.doc
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pktvi-1_siwz.doc
2013-07-16 14:22:29: Dodano plik zal_nr_1_do_siwz_-_zestawienie drukarek.docx
2013-07-16 14:17:06: Dodano plik zal_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy.docx
2013-07-16 14:17:06: Dodano plik SIWZ do postępowania nr 7.PN.2013.S SIWZ.pdf 


Numer ogłoszenia: 144785 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 56 10, faks 12 619 50 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow-sr.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa serwisowa drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, obejmująca przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków. 2. Szczegółowe zestawienie drukarek, których dotyczy niniejsze postępowanie zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Szacunkowa ilość wydruków w poszczególnych formatach wraz z opisem została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ. 4. Kompleksowa obsługa serwisowa obejmuje: a) wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych z częstotliwością dwa razy w ciągu trwania umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a w szczególności: -całkowity demontaż drukarki, -dokonywanie sprawdzenia drukarki pod względem uszkodzeń mechanicznych, -ocenę (ekspertyzę) stanu technicznego urządzeń, -odkurzanie drukarki z wszelkich nieczystości (toner, pył z papieru i kurz), -oczyszczenie układu skanowania drukarki mającego bezpośredni wpływ na jakość wydruku, - oczyszczenie układu napędowego drukarki, - oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy oraz grzewczy), - oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia), - smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, - wymianę uszkodzonych części, - montaż oczyszczonych elementów, - sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów drukarki, - oczyszczenie obudowy drukarki, - wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi z tym, że kopie testowe wykonane podczas przedmiotowego testowania będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych wydruków, - wystawienie szczegółowej -karty serwisowej, będącej jednocześnie kartą gwarancyjną, b) naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w tym dostawę i wymianę części zamiennych, c) dostawę i wymianę tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych, d) dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego poszczególnych jednostek, e) wykonanie regulacji urządzeń w celu wykonania kopii należytej (dobrej) jakości, f) czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 4 godziny od momentu telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy do godz.12.00. Jeżeli powiadomienie nastąpi po godz.12.00 Wykonawca przystąpi do realizacji następnego dnia roboczego do godz.12.00, g) czas naprawy nie dłuższy niż 24 godziny od momentu przystąpienia do jej wykonywania. h) dostarczenie urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy w przypadku usterki niemożliwej do usunięcia w siedzibie Zamawiającego, i) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych . 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę części zamienne i materiały eksploatacyjne były zgodne z zaleceniami producenta urządzenia, były najwyższej jakości i wolne od wad (ich użycie nie może powodować utraty gwarancji producenta urządzenia). 6. Na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 12 miesięcznej. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenia drukarki, powstałe z jego winy w czasie wykonywania napraw i innych czynności serwisowych oraz za dostarczone i wymienione części i materiały eksploatacyjne niezbędne do sprawnego działania urządzenia, w sposób zapewniający ciągłość jego pracy. 8. Czynności serwisowe realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w miejscu użytkowania drukarki, w dni robocze i w godzinach urzędowania. 9. W razie konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, przed przetransportowaniem urządzenia do jego siedziby, konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na wykonanie usługi oraz dokumentu (protokołu) zezwalającego na jego wywóz, z wyszczególnieniem: typu drukarki, nr fabrycznego, nr inwentarzowego, oraz przebiegu . W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego (minimum) tej samej klasy, w momencie odbierania urządzenia od Zamawiającego. 10. W przypadku niemożności dokonania naprawy urządzenia - niezależnego od Wykonawcy (brak możliwości pozyskania części - zaniechanie produkcji, urządzenie niezdatne do dalszej eksploatacji z uwagi na nadmierne zużycie, itp. ) Wykonawca przedstawi ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego danego urządzenia celem wycofania sprzętu z eksploatacji. 11. Prowadzenie i potwierdzenie miesięcznej ewidencji ilości wykonanych wydruków w poszczególnych formatach dokonywane będzie w oparciu o system zliczania wydruków funkcjonujący u Zamawiającego. 12. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 503 230 00-5 naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 301 251 10-5 tonery do drukarek laserowych 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oraz asortymentu drukarek (poprzez zmniejszenie lub zwiększenie) a także zmianę ich lokalizacji w przypadku zmian organizacyjnych. Zmiana taka nie będzie miała znaczenia dla sposobu obliczania wynagrodzenia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.32.03.00-5, 30.12.51.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00). Wadium może być wniesione: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Bank BPH S.A. 98 1060 0076 0000 3310 0019 3246 z dopiskiem Wadium - postępowanie nr 7PN2013S. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na ww rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.45 ust.6 pkt. 2-5, winny one zawierać w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej -poręczanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji -poręczenia oraz zobowiązanie gwaranta -poręczyciela do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy PZP w art. 46 ust. 4a i 5. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się usługi kompleksowej obsługi drukarek lub kserokopiarek i wartości co najmniej 90 000 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ, zawierającego główne usługi wskazane przez Wykonawcę jednakże w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie). Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dowodów potwierdzających, że każda z usług wskazanych w wykazie została wykonana lub jest wykonywana (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). wymienionego w pkt VI-1 SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w pkt VI-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krakow-sr.sr.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://krakow-sr.sr.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie ul.Przy Rondzie 7 , wskazanej w pkt I SIWZ, pok. B-101 (I piętro, paw.B)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data składania ofert:
2013-07-24 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2013-07-24 11:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłJózefczyk Tadeusz 2013-07-16 14:15:00
PublikującyTomasz Błaut 2013-07-16 14:15:00
Modyfikował(a) Tomasz Błaut 2013-07-23 12:52:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ do postępowania nr 7.PN.2013.S SIWZ 800.23 KbPlik pdf
2. zal_nr_7_do_siwz_-_formularz_ofertowy. 24.98 KbPlik doc
3. zal_nr_1_do_siwz_-_zestawienie drukarek. 64.54 KbPlik doc
4. zal_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pktvi-1_siwz 27.50 KbPlik doc
5. zal_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_vi-2siwz 27.00 KbPlik doc
6. zal_nr_4_do_siwz_-_oswiadczenie_z_pkt_vi-3siwz_dla_os_b_fizycznych 26.50 KbPlik doc
7. zal_nr_5_do_siwz_nr_-__wykaz zamowien 36.00 KbPlik doc
8. zal_nr_6_do_siwz_-_formularz cenowy. 20.08 KbPlik doc
9. zal_nr_8_do_siwz_-_wzór umowy 400.76 KbPlik pdf
10. pytania odpowiedzi 983.28 KbPlik pdf

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.