Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 Numer ogłoszenia: 94233 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2013-06-20 14:00:45: Usunięto plik SIWZ_-_remont_sal_rozpraw oraz pomieszczen.pdf
2013-06-14 09:30:33: Dodano plik 5PN.2013.S.pdf

Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17
Numer ogłoszenia: 94233 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 


Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17
Numer ogłoszenia: 94233 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 619 56 10, faks 12 619 50 40.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow-sr.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Przedmiotem zamówienia jest remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 oraz wykonie zabudowy na poziomie B-1 zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (dotycząca zabudowy na poziomie b-1) oraz załączonych przedmiarów. CPV: 45400000-1, 45431000-7, 45440000-3, 44112310-4, 45421100-5, 45311000-0. Wielkość i zakres zamówienia: Remont sal rozpraw: W remontowanych salach rozpraw należy zdemontować kratki metalowe - wentylacyjne o wymiarach 300x400mm, znajdujące się na salach rozpraw i wymienić je na nowe zgodnie z przedmiarem robót. Należy rozebrać posadzki z płytek (9 m2 - uszkodzone przy drzwiach na salach rozpraw) i uzupełnić płytkami Nowa Gala lub równoważnymi (równoważność zgodnie z przedmiarem). Należy uzupełnić również ubytki cokolikach (płytki 20x20 cm , wysokość cokolika 12cm, płytki należy dobra do istniejących na salach rozpraw). Należy zamontować listwy podłogowe płaskie aluminiowe matowe. Na ścianach, zgodnie z przedmiarem robót, na wysokości wskazanej przez Inwestora, należy zamontować odbojnice o wysokości 25cm (okleina do uzgodnią z Inwestorem) o gr. 18-20mm, po uprzednim demontażu starych odbojnic. Należy wymienić dekle puszek instalacyjnych podtynkowe - pojedyncze (ilość zgodnie z przedmiarem). Do wymiany przeznaczono (zgodnie z przedmiarem) również: gniazda RJ45 (4 szt.) wraz z wcześniejszym demontażem starych; łączniki pt w puszce instalacyjnej (1szt) wraz z demontażem starego; gniazda wtyczkowe podtynkowe (2 szt) wraz z demontażem starych; gniazda telefoniczne z ramką (4 szt.) wraz z demontażem starych. Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń: zabezpieczenie posadzek, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów (dokładny kolor do ustalenia z Inwestorem), mycie po robotach malarskich i sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: do uzgodnienia z Inwestorem Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kgdm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Należy także pomalować farbą olejną rurki metalowe c.o. (2-krotnie), grzejniki radiatorowe lub rurowo-żebrowe (1-krotnie). W zakresie Wykonawcy jest przesuniecie na środek oraz zabezpieczenie mebli, zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy (wraz z demontażem); czujki p.poż., wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego (w tym mycie grzejników płytowych, mycie po robotach malarskich wraz z oknami i drzwiami ) Korytarz na poziomie 1 pawilonu B Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń: zabezpieczenie posadzek, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów (dokładny kolor do ustalenia z Inwestorem), mycie po robotach malarskich i sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: do uzgodnią z Inwestorem , Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kgdm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Zgodnie z przedmiarem należy zagruntować podłoża, powierzchnie pionowe preparatem Atlas Uni Grunt lub równoważnym (za równoważny uważa się produkt: bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie dyspersji żywicy akrylowej, nie zmydlajacy się w czasie stosowania, po wyschnięciu jest bezbarwny, produkt gruntujący głębokopenetrujący, przepuszczający parę wodną). Należy wymienić kratki wentylacyjne (3 szt.) po uprzednim zdemontowaniu starych. Należy wymienić dekle puszek instalacyjnych podtynkowe (250szt.) po uprzednim zdemontowaniu starych W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie mebli, zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy, czujki p.poż., wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego (mycie po robotach malarskich wraz z oknami i drzwiami). Remont pomieszczeń B-8, B-11, B-12, B-13, B-34, B-36, B-127, B-128, B-132, B-025, B-029, B-028, B-09, K-137 do K-139, przy ul. Przy Rondzie 7 oraz pomieszczenie nr 17 przy ul Mogilskiej 17 Należy zdemontować istniejącą wykładzinę dywanową, wraz z cokolikami, (w pomieszczeniu K-137 do K-139 należy dokonać rozebrania wylewki samopoziomującej gr 1cm) a następnie wykonać posadzkę z płytek ceramicznych gresowych 30x30 cm oraz cokolik cięty z płytek 20x20 cm (lub 30x30 cm) o wysokości 10 cm - ścieralność wgłębna < 130 mm3, klasa antypoślizgowości: R10, nasiąkliwość < 0,1%, wytrzymałość na zginanie: min. 45 N/mm2, odporne na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura-nieszkliwione, kolor jasny beż. Należy zamontować listwy przypodłogowe płaskie aluminiowe matowe . W pomieszczeniach B-11 oraz B-36 należy wykonać obudować istniejące drzwi wewnętrzne - płytami gipsowo-kartonowymi. Na istniejących ścianach należy zamontować odbojnice ścienne w kolorze okleiny dąb, szer. 25cm, na wysokości 75cm. Zakres prac malarskich obejmuje renowację powłok malarskich pomieszczeń: zabezpieczenie posadzek, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów (gruntowanie podłoży zgodnie z przedmiarem preparatem Atlas Uni Grunt lub równoważnym (za równoważny uważa się produkt: bezrozpuszczalnikowy - produkowany na bazie dyspersji żywicy akrylowej, nie zmydlajacy się w czasie stosowania, po wyschnięciu jest bezbarwny, produkt gruntujący głębokopenetrujący, przepuszczający parę wodną)). ) do malowania z podszpachlowaniem nierówności i ubytków powierzchni, malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów (dokładny kolor do ustalenia z Inwestorem), mycie po robotach malarskich i sprzątanie. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: do uzgodnienia z Inwestorem, Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. Należy także pomalować farbą olejną rurki (2-krotnie), grzejniki radiatorowe lub rurowo-żebrowe (1-krotnie). Należy wymienić na nowe puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze wraz z demontażem starych. Należy zdemontować łączniki natynkowe, gniazda wtyczkowe, gniazda podtynkowe , RJ45, DATA oraz zamontować nowe zgodnie z przedmiarem . Należy zamontować W zakresie Wykonawcy jest wyniesienie i po zakończeniu prac wniesienie oraz zabezpieczenie mebli, zabezpieczenie ścian oraz elementów wyposażenia stałego m.in. lampy (wraz z demontażem); czujki p.poż., wniesienie mebli oraz doprowadzenie pomieszczenia do stanu pierwotnego (w tym mycie grzejników płytowych, mycie po robotach malarskich wraz z oknami i drzwiami ) Wykonanie zabudów na poziomie B-1 Projekt obejmuje swoim zakresem prace związane z wykonaniem zabudów, (które mieścić będą pomieszczenia gospodarcze) w przestrzeni hallu głównego- pomiędzy istniejącymi ścianami, wymykającymi pomieszczenia biurowe, na poziomie -1 pawilonu B budynku Sądu Okręgowego w Krakowie. Projektowane prace będą polegają na wydzieleniu zabudów (przeznaczonych pod pomieszczenia gospodarcze) z przestrzeni hallu głównego. W/w zabudowy powstaną poprzez montaż ścianek o lekkiej konstrukcji, szkieletowej na ruszcie stalowym, z okładziną z płyt k-g. Ponadto projektuje się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej prowadzącej do pomieszczeń biurowych z projektowanych pomieszczeń gospodarczych (w miejscach gdzie komunikacja pomiędzy tymi pomieszczeniami jest niepotrzebna) oraz zamurowanie, powstałych po demontażu drzwi, otworów. Uzyskane skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami zostaną przeniesione i wykorzystane jako wejścia do projektowanych pomieszczeń gospodarczych. Projektuje się wykonanie cokołów wzdłuż wszystkich nowopowstałych ścian o wys. 8cm. z płytek gresowych, szarych, matowych (dostosowanych do istniejących cokołów i posadzek). Projektuje się przeniesienie istniejących odbojnic ściennych ze ścian zamykających przestrzeń istniejących pomieszczeń biurowych na projektowane ściany od strony hallu głównego. W związku z projektowanymi zabudowami przewiduje się również przesunięcie opraw sufitowych, które kolidują z miejscem powstania projektowanych ścianek zabudów, w kierunku do wewnątrz projektowanych pomieszczeń. Projekt obejmuje również montaż w przedmiotowych pomieszczeniach gospodarczych włączników światła, czujek pożarowych oraz podwójnych gniazdek. Wszystkie projektowane ściany należy malować w nawiązaniu do istniejących ścian hallu głównego tj. farbą olejną w kolorze ciemno żółtym do wys. ok. 150cm. oraz farba akrylowa do wnętrz w kolorze jasno żółtym powyżej tej wysokości. POM.B-028, B-029 Należy wykonać zabudowę przestrzeni (wnęki hallu głównego) znajdującej się pomiędzy ścianami pomieszczeń biurowych B-028, B-029 oraz ścianami bocznych pomieszczeń biurowych- nie objętych projektem. Projektowane ściany należy wykonać w technologii lekkiej ścianki, szkieletowej o gr.12cm. na ruszcie stalowym, z okładziną z płyt k-g. Powstałe dwa pomieszczenia będą pełniły funkcję pomieszczeń gospodarczych o pow. 5,25m2 każda i będą skomunikowane istniejącymi drzwiami z pom. biurowymi B-028, B-029. W/w pomieszczenia będą dostępne od strony hallu głównego poprzez projektowane drzwi (ościeżnice i skrzydła pozyskane poprzez zamurowanie otworów drzwiowych, prowadzących z przedmiotowych, projektowanych pomieszczeń do bocznych pomieszczeń biurowych- jak niżej). Należy wykonać demontaż istniejącej stolarki drzwiowej prowadzącej do pomieszczeń biurowych z projektowanych pomieszczeń gospodarczych (w miejscach gdzie komunikacja pomiędzy tymi pomieszczeniami jest niepotrzebna) oraz zamurowanie, powstałych po demontażu drzwi, otworów. Otwory drzwiowe należy zamurować pustakiem Ytong 12cm. Demontaż: 2szt. skrzydeł drzwiowych +2szt. ościeżnic (Uzyskane skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami zostaną przeniesione i wykorzystane jako wejścia do projektowanych pomieszczeń gospodarczych). Zamurowanie: 2 otwory drzwiowe o pow. ok. 2,2m2 każdy. Należy wykonać cokoły wzdłuż wszystkich nowopowstałych ścian o wys. 8cm. z płytek gresowych, szarych, matowych (dostosowanych do istniejących cokołów i posadzek). Projektowany cokół: płytki gresowe, szare matowe wys. 8cm.łącznie na cokoły:13,50mb.tj.1,08m2 Należy dokonać przeniesienia istniejących (laminowanych, w kolorze olchy) odbojnic ściennych, ze ścian zamykających przestrzeń istniejących pomieszczeń biurowych B-028, B-029 oraz pomieszczeń bocznych, na projektowane ściany pomieszczeń gospodarczych od strony hallu głównego. Odbojnice ścienne montować na wysokości zgodniej z wysokością pozostałych, istniejących w przestrzeni hallu odbojnic. W związku z projektowanymi zabudowami należy wykonać również przesunięcie opraw sufitowych OKN, które kolidują z miejscem powstania projektowanych ścianek zabudów, w kierunku do wewnątrz projektowanych pomieszczeń. Należy wykonać montaż w przedmioprojektowanych ścian w nawiązaniu do istniejących ścian hallu głównego tj. farbą olejntowych pomieszczeniach czujek pożarowych- po 1szt. w proj. pomieszczeniu. (łącznie:2szt). -podwójnych gniazdek elektrycznych- po 1szt. w proj. pomieszczeniu.łącznie:2szt. Projektuje się malowanie ą w kolorze ciemno żółtym do wys. ok. 150cm. oraz farba akrylowa do wnętrz w kolorze jasno żółtym powyżej tej wysokości. POM.B-024, B-025 Należy wykonać zabudowę przestrzeni (części wnęki hallu głównego) znajdującej się pomiędzy ścianami pomieszczeń biurowych B-024, B-025 oraz ścianą bocznego pomieszczenia biurowego- nie objętego projektem. Projektowane ściany należy wykonać w technologii lekkiej ścianki, szkieletowej o gr.12cm. na ruszcie stalowym, z okładziną z płyt k-g. Powstałe pomieszczenie będzie pełniło funkcję pomieszczenia gospodarczego o pow. 8,08m2 i będzie skomunikowane istniejącymi drzwiami z pom. biurowym B-024. W/w pomieszczenie będzie dostępne od strony hallu głównego poprzez wykonane drzwi (ościeżnice i skrzydła należy pozyskać poprzez zamurowanie otworu drzwiowego, prowadzących z przedmiotowego pomieszczenia do bocznego pomieszczenia biurowego- jak niżej). Należy wykonać się demontaż istniejącej stolarki drzwiowej prowadzącej do bocznego pomieszczenia biurowych z projektowanego pomieszczenia gospodarczego (w miejscu gdzie komunikacja pomiędzy tymi pomieszczeniami jest niepotrzebna) oraz zamurowanie, powstałego po demontażu drzwi, otworu. Otwór drzwiowy należy zamurować pustakiem Ytong 12cm. Demontaż: 1szt. skrzydeł drzwiowych +1szt. ościeżnic (Uzyskane skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicami należy przenieść i zamontować jako wejścia do projektowanego pomieszczenia gospodarczego). Zamurowanie: a otwór drzwiowy o pow. ok. 2,2m2 każdy. Należy wykonać cokoły wzdłuż wszystkich nowopowstałych ścian o wys. 8cm. z płytek gresowych, szarych, matowych (dostosowanych do istniejących cokołów i posadzek). cokół: płytki gresowe, szare matowe wys. 8cm. łącznie na cokoły:10,90mb.tj.0,87m2 Należy przenieść istniejące (laminowane, w kolorze olchy) odbojnice ścienne, ze ścian zamykających przestrzeń istniejących pomieszczeń biurowych B-024, B-025 oraz pomieszczenia bocznego, na projektowane ściany pomieszczenia gospodarczego od strony hallu głównego. W razie braku wystarczającej ilości odbojnic należy wykorzystać odbojnice pozostałe po pracach demontażowych przy zabudowach przy pom. B-028, B-029. Odbojnice ścienne montować na wysokości zgodniej z wysokością pozostałych, istniejących w przestrzeni hallu odbojnic. W związku z projektowanymi zabudowami przewiduje się również przesunięcie oprawy sufitowej OKN, która kolidują z miejscem powstania projektowanych ścianek zabudowy, w kierunku do wewnątrz projektowanego pomieszczenia. Należy wykonać montaż w przedmiotowym pomieszczeniu gospodarczych: -włącznika światła- 1sz. -czujki pożarowej- 1szt. -podwójnego gniazdka elektrycznego- 1szt. Należy wykonać malowanie projektowanych ścian w nawiązaniu do istniejących ścian hallu głównego tj. farbą olejną w kolorze ciemno żółtym do wys. ok. 150cm. oraz farba akrylowa do wnętrz w kolorze jasno żółtym powyżej tej wysokości. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: do uzgodnią z Inwestorem , Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub równoważne, Gęstość: ok. 1,5 kgdm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba klasy I (wg normy PN-C-1914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.00.00-3, 44.11.23.10-4, 45.42.11.00-5, 45.31.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00100). Wadium może być wniesione: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Bank BPH S.A. 98 1060 0076 0000 3310 0019 3246 z dopiskiem =Wadium - postępowanie nr 5PN2013S. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art.45 ust.6 pkt. 2-5, winny one zawierać w szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej poręczanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji -poręczenia oraz zobowiązanie gwaranta poręczyciela do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy PZP w art. 46 ust. 4a i 5. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2. Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez zakres niezbędny rozumie się co najmniej 2 roboty remontowe lub budowlane o wartości minimum 100 000 zł każda. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji w/w wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych robót została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://krakow-sr.sr.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B-139.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój B-109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data składania ofert:
2013-06-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2013-06-13 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłJózefczyk Tadeusz 2013-05-29 14:50:00
PublikującyTomasz Błaut 2013-05-29 14:50:30
Modyfikował(a) Tomasz Błaut 2013-06-20 14:00:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. 5 PN 2013 SIWZ i załączniki 22.08 MBPlik rar
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 39.14 KbPlik pdf

Rejestr zmian