Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty (Informatyka) (sygn. konkursu KD.S. 111 – 5/18)
Uchwała nr 1
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty (Informatyka)
(sygn. konkursu KD.S. 111 – 5/18)
 
 
      Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2018 roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż żadne ze zgłoszeń kandydatów nie spełnia wymagań formalnych.
        W związku z powyższym nie wyłoniono  kandydata do drugiego etapu  konkursu.  
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorMałgorzata Rybińska2018-06-18
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-18 11:44
Modyfikacja Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-18 11:55
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY (Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 6/18)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 6/18)
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2018.577 j.t.)
 
ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia – 2 etaty.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.460,00 zł brutto miesięcznie.
        
 
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • wysyłanie wezwań i zawiadomień w postępowaniu wykonawczym;
 • zakładanie i prowadzenie akt wykonawczych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę/informatyka:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym umiejętność biegłego pisania);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
na czas określony w celu zastępstwa).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu KD.S - 111 - 6/18)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 6/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 27 czerwca 2018 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).                                                      
 
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7; Kraków
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.  
 1. Kategorie odbiorców
  • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
  • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
  • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
 2. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
 
Agnieszka Ochońska
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-06-08
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-08 14:19
Modyfikacja Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-08 14:21
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY/INFORMATYKA (Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 5/18)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY/INFORMATYKA
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 5/18)
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2018.577 j.t.)
 
ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie na stanowisko stażysty/informatyka w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony
z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia – 1 etat.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 3.000 zł brutto miesięcznie.
        
 
Zakres zadań na stanowisko stażysty/informatyka:
 
 • zarządzanie oprogramowaniem oraz stacjami roboczymi oraz drukarkami;
 • administracja i nadzór nad serwerami przy współpracy innych administratorów;
 • zarządzanie, konfiguracja i rozwiązywanie problemów w sieci lokalnej;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę/informatyka:
 
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 • wykształcenie wyższe kierunkowe, informatyczne pierwszego stopnia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty/informatyka;
 • wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;
 • doskonała znajomość systemów operacyjnych Windows 7 (instalacja, konfiguracja);
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu administrowania MS Windows Server oraz Active Directory;
 • znajomość podstaw  budowy, działania i serwisowania sieci komputerowych;
 • umiejętność świadczenia wsparcia technicznego użytkownikom w codziennej pracy
  z zakresu IT (także zdalnie);
 • umiejętność tworzenia i posługiwania się dokumentacją służbową.
  
 
 
 
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
 • znajomość zagadnień z zakresu Vmware ESX i vSphere, Microsoft Hyper-V, Microsoft SQL Server, Lotus Domino;
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 • Podanie o pracę;
 • CV;
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na staż urzędniczy w sądzie (sygnatura konkursu KD.S - 111 - 5/18)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. do:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 5/18”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 18 czerwca 2018 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).                                                    
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7; Kraków
 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl
 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.  
 1. Kategorie odbiorców
  • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
  • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
  • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
 2. Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
 
Agnieszka Ochońska
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-05-29
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-05-29 15:11
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]