Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu o sygn. KD. S - 111 – 4/18 na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (w kolejności alfabetycznej)
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu o sygn. KD. S - 111 – 4/18 na  wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie (w kolejności alfabetycznej)
 
 1. Auguścik Katarzyna
 2. Bal-Jurkowska Edyta
 3. Biel-Mikołajewska Anna
 4. Borowska Sylwia
 5. Dróżdż Grzegorz
 6. Gaj Ryszard
 7. Gajdosz Anna
 8. Gucwa Mateusz
 9. Kandefer Mateusz
 10. Karwowski Marcin
 11. Marek Paweł
 12. Markiewicz Kamil
 13. Myślak Alicja
 14. Nowak Damian
 15. Owczarska-Kmiecik Paulina
 16. Robak Katarzyna
 17. Staniek Magdalena
 18. Staszel Józef
 19. Surówka Michał
 20. Tomaszewska Dominika
 21. Woszczek Paweł
 22. Wójcik Anna
 23. Wójcik Natalia
Konkurs (drugi etap) odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
                Prosimy, aby osoby, które zostały zakwalifikowane do konkursu stawiły się w dniu
20 czerwca 2018 r. we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. Ze względu na dużą liczbę osób zakwalifikowanych kandydaci proszeni są o zabranie ze sobą następujących aktów prawnych: kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny, kodeks postępowania karnego (bez dodatkowych notatek, komentarzy oraz adnotacji).
 
 
Członkowie Komisji Konkursowej                                    Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorMaciej Pragłowski - SSR2018-06-08
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-08 14:30
Modyfikacja Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-08 14:47
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO (Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 4/18)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 4/18)
 
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW
 
Liczba stanowisk:  4 etaty.
Termin konkursu: pierwszy etap konkursu –  8 czerwiec 2018 r.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie sala 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
 
       Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018. 23 j.t. z późn.zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.          
Termin składania ofert:
       Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 maja 2018 r. – bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (pokój B – 102) lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
       Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 - 4/18. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania w przesyłce w placówce pocztowej operatora.
Dokumenty, które kandydat dołącza:
 1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2.  własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 8 czerwca 2018 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów. W tym dniu podana zostanie również data i miejsce oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jej terminu.
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
          Z uwagi na stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r. w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, że w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. j.t. z późn. zm.) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków,
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2018.108 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).
 4. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 5. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.
 
 
 
 Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
 
SSR Piotr Skrzyszowski
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-05-08
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-05-08 15:02
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-05-08 15:07
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]