Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO (Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 8/18)
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 - 8/18)
 
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW
 
Liczba stanowisk:  3,5 etatu.
Termin konkursu: pierwszy etap konkursu –  27 sierpień 2018 r.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie sala 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.

 
       Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228).
 
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:
 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 2. Etap drugi - test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018. 23 j.t. z późn.zm.). Zgodnie z art. 155 § 2 powołanej ustawy na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
 
 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.          

Termin składania ofert:
       Kandydat na stanowisko asystenta sędziego składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa dalej w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 sierpnia 2018 r. – bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (pokój B – 102) lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
       Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - Konkurs na stanowisko asystenta sędziego – KD.S - 111 - 8/18. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania w przesyłce w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tj. oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 27 sierpnia 2018 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów. W tym dniu podana zostanie również data i miejsce oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu. Po zakończeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej – wraz z podaniem jej terminu.
 
Inne informacje:
 
 
          Z uwagi na stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 r.
w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, że w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego lub radcowskiego albo wystąpienie o skreślenie z listy aplikantów.
 
 
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z zatrudnieniem i sprawowaniem funkcji w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7; Kraków
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod.srodmiescie@krakow.so.gov.pl
 3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zatrudnianie pracowników i sędziów - art. 6 ust. a) oraz b) RODO –
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wraz
  z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r.
  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4.Kategorie odbiorców
 • Podmioty wykonujące zadania niezbędne do spełnienia wymogów ustawowych (medycyna pracy, BHP, itd.)
 • Administratorzy systemów centralnych teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie
 • Podmioty wykonujące usługi serwisowe infrastruktury Sądu
5.Okres przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych celów przetwarzania:
Zatrudnianie pracowników i sędziów - zgodnie z okresem trwania relacji pomiędzy osobą świadczącą usługi na rzecz sądu (pracownik, sędzia, itd.), jak również po ustaniu świadczenia, jeżeli ma to umocowanie w przepisach (np. sędzia w stanie spoczynku)
6.Prawa osoby, której dane dotyczą:
 • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają, inne przepisy.
Podanie danych osobowych jest (w zależności od celu)
 • zatrudnieniu pracowników i sędziów – dobrowolne, jednak warunkuje udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualne zawarcie umowy.
 
 
Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 października 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
 
 
 Prezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
 
SSR Piotr Skrzyszowski
 
 
 
 
 
 

 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorPiotr Skrzyszowski - Prezes Sądu2018-07-24
Publikujący Paweł Daraż - Administrator 2018-07-24 13:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]