TREŚC JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie do sprawy o sygnaturze akt VI Ns 268/18/S
 
Sygn. akt VI Ns 268/18/S
 
OGŁOSZENIE
                                                                          
Dnia 25 maja 2018 r.
 
„Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuje, że pod sygn. akt VI  Ns 268/18/S złożony został wykaz inwentarza po zmarłej Małgorzacie Janinie Kolasa w  dniu 25.04.2018 roku córce Juliana i Janiny  posiadającej przed śmiercią numer PESEL 67072800868, ostatnio stale zamieszkałej w Krakowie przy ul. Nuszkiewicza 12/70. 
 
Pouczenie
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, natomiast kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenia spisu inwentarza jak również może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spodkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”
 
Kraków, dnia   25 maja 2018 r.
 
SSR Sabina Czech-Śmiałkowska
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorSabina Czech-Śmiałkowska - SSR2018-05-25
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-06-15 08:54